Podmínky ochrany osobních údajů

Podmínky ochrany osobních údajů

SK KARATE - SHOTOKAN LIBEREC, z.s., IČ 70851450, se sídlem Borový vrch 310/37 460 01 Liberec (dále také: „správce“), provozovatel internetové stránky http://www.skkarate-liberec.cz prohlašuje, že veškeré osobní údaje (dále také „údaje“) jsou považovány za přísně důvěrné a je s nimi nakládáno v souladu s platnými zákonnými ustanoveními v oblasti ochrany osobních údajů.

Bezpečí Vašich osobních údajů je pro nás prioritou. Osobním údajům a jejich ochraně věnujeme proto náležitou pozornost.

V těchto Zásadách zpracování osobních údajů (dále také „Zásady“) bychom Vás chtěli informovat o tom, jaké osobní údaje o Vás shromažďujeme a jakým způsobem je dále používáme.

I. Základní ustanovení

Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je SK KARATE - SHOTOKAN LIBEREC, z.s., IČ 70851450, se sídlem Borový vrch 310/37 460 01 Liberec.
Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

II. Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění Vaší přihlášky do sportovního klubu. Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro členství v klubu, včetně akcí konaných správnem, případně akcí, kterých správce účastní. 

III. Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je plnění


Účelem zpracování osobních údajů
Účelem zpracování osobních údajů je poskytování služeb a jejich zlepšování. Abychom mohli poskytovat nabízené služby a zlepšovat je k Vaší spokojenosti, zpracováváme Vaše osobní údaje. Konkrétně sem patří: 

Komunikace
Shromážděné údaje využíváme za účelem komunikace s vámi a jejímu individuální přizpůsobování. Můžeme vás například kontaktovat telefonicky, e-mailem, v aplikaci nebo jinou formou, abychom vám připomněli, že se uskuteční akce, na které je Vaše účast žádána, případně trénink, který pro Vás určen, sdělili Vám aktuální stav vaší žádosti, registrace nebo k ní od Vás získali další informace nebo Vás upozornili, že musíte provést akci nutnou k zachování aktivního stavu Vašeho účtu. 

Zlepšování služeb
Údaje používáme k neustálému zlepšování našich služeb a systémů, včetně přidávání nových funkcí a zároveň za účelem činit informovaná rozhodnutí za použití souhrnných analýz a business inteligence, to vše na základě našeho oprávněného zájmu odvíjejícího se od svobody podnikání a spočívajícího v nezbytnosti zlepšování poskytovaných služeb kvůli úspěchu v hospodářské soutěži. Abychom zajistili dostatečnou ochranu Vašim právům a zájmům používáme pro účely zlepšování osobní údaje v anonymizované podobě.

Ochrana, bezpečnost a řešení sporů
Údaje můžeme zpracovávat také z oprávněného zájmu, který spočívá v zajištění ochrany a bezpečnosti našich systémů a našich zákazníků, k zjišťování a prevenci podvodů, řešení sporů a prosazování našich dohod na základě oprávněného zájmu. 

Marketingové nabídky
Obchodní sdělení: Zasíláme Vám obchodní sdělení ohledně akcí, případně tréninků, které jsou pro Vás určeny. Tato obchodní sdělení můžete vždy odmítnout prostřednictvím odhlášení odběru e-mailových zpráv ve Vašem členském účtu. V případě, že odebírání obchodních sdělení odhlásíte, nebudeme nadále Vaše elektronické kontakty pro tyto účely využívat. Začneme je opět využívat, pokud je zaregistrujete nebo si je výslovně vyžádáte. Marketingové nabídky, které se Vám zobrazují, mohou být vybrány na základě dalších informací, které jsme o Vás v průběhu času získali podle kontaktních údajů, demografických údajů, oblíbených položek a údajů o používání z našich produktů a webů (cookies, IP adresa, údaje poskytnuté vaším prohlížečem, údaje o proklicích, zobrazených obchodních sděleních, navštívených produktech). Neprovádíme plně automatizované zpracování, které by pro Vás mělo právní účinky smyslu čl. 22 GDPR. Pokud nejste naším zákazníkem, zpracováváme osobní údaje na základě Vašeho souhlasu. Máte právo kdykoliv bezplatně vznést námitku proti těmto zpracováním. Kontaktní údaje jsou uvedeny na konci tohoto dokumentu. 

Zpracovávání cookies z internetových stránek provozovaných správcem
V případě, že máte ve svém webovém prohlížeči povoleny cookies, zpracováváme záznamy chování z cookies umístěných na internetových stránkách provozovaných správcem, a to pro účely zajištění lepšího provozu internetových stránek správce a pro účely internetové reklamy společnosti správce. 

Google

IV. Doba uchovávání údajů

Správce uchovává osobní údaje

V. Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)

Vaše osobní údaje budou předány třetím osobám či jinak zprostředkovány pouze tehdy, je-li to nezbytné v rámci plnění kupní smlouvy, na základě oprávněného zájmu, nebo pokud jste s tím předem vyslovili souhlas. 

Příjemci osobních údajů jsou osoby

VI. Vaše práva

Za podmínek stanovených v GDPR máte

VII. Podmínky zabezpečení osobních údajů

Vaše osobní údaje se k nám přenášejí v zakódované podobě. Používáme kódovací systém SSL (secure socket layer). Zabezpečujeme naše webové stránky a ostatní systémy pomocí technických a organizačních opatření proti ztrátě a zničení Vašich údajů, proti přístupu neoprávněných osob k Vašim údajům, jejich pozměňování či rozšiřování. Přístup do Vaší klientské sekce je možný pouze po zadání Vašeho osobního hesla. V této souvislosti bychom Vás chtěli upozornit, že je nezbytné, abyste Vaše přístupové údaje nesdělovali třetím osobám a po ukončení Vaší činnosti v klientské sekci vždy zavřeli okno svého webového prohlížeče, zejména tehdy, jestli používáte počítač společně s jinými uživateli. Nepřebíráme odpovědnost za zneužití použitých hesel, ledaže bychom tuto situaci přímo způsobili. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

VIII. Odkazy

Naše webové stránky obsahují odkazy na jiné webové stránky, které jsou praktické a obsahují informace. Upozorňujeme, že tyto stránky mohou být vlastněny a provozovány dalšími společnostmi a organizacemi a mají jiné zásady zabezpečení a ochrany osobních údajů. Naše společnost nemá žádnou kontrolu a nenese žádnou zodpovědnost za jakékoli informace, materiál, produkty nebo služby obsažené nebo přístupné prostřednictvím těchto webových stránek.

IX. Závěrečná ustanovení

 Odesláním objednávky z internetového registračního formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte. S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách. Veškeré právní vztahy vznikající v souvislosti se zpracováváním osobních údajů a těmito Zásadami se řídí právním řádem České republiky, a to bez ohledu na to, odkud byl přístup k nim realizován. K řešení případných sporů vzniklých v souvislosti s ochranou soukromí mezi poskytovatelem osobních údajů a Správcem jsou příslušné české soudy. Poskytovatel osobních údajů má právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz). 

X. Kontaktujte nás

V případě jakýchkoli dotazů, komentářů a žádostí ohledně těchto Zásad, nás neváhejte kontaktovat na adrese či zákaznické lince uvedené v zápatí těchto Zásad. Kontakt: SK KARATE - SHOTOKAN LIBEREC, z.s. Borový vrch 310/37  460 01 Liberec Zákaznický servis: +420 603 371 923 nebo karateliberec@volny.cz.

XI. Účinnost

Tyto Zásady nabývají účinnosti dnem 1. ledna 2022.

Fotogalerie
Naši partneři
Město Liberec
MaMi Rádlo s.r.o.
Versoft s.r.o.
Liberecký kraj
Liberecká Drbna