Smluvní podmínky bazar

Smluvní podmínky bazar

I.
Úvodní ustanovení

Zapsaný spolek SK KARATE - SHOTOKAN LIBEREC, z.s., se sídlem na adrese Borový vrch 310/37, Liberec XIII – Nové Pavlovice, 460 01 Liberec, IČO: 70851450, je provozovatelem internetového bazaru na serveru skkarate-liberec.cz (dále jen "Provozovatel"), dostupného na internetové adrese (URL): https://www.skkarate-liberec.cz/clenska-sekce/bazar.html (dále jen „Server“), prostřednictvím kterého jsou zobrazovány nabídky zboží a / nebo služeb (dále také jen „Inzeráty“ nebo jednotlivě jen „Inzerát“) inzerujících uživatelů Serveru (dále také jen „Inzerenti“ nebo jednotlivě jen „Inzerent“), za níže uvedených podmínek.

II.
Popis služby

Server je zaměřen na zobrazování jednotlivých Inzerátů Inzerentů za účelem nabídky a prodeje zboží a / nebo služeb Zájemcům o takové zboží a / nebo službu (dále jen „Zájemce“ či „Zájemci“), a umožňuje Zájemcům vyhledávání jednotlivých Inzerátů zveřejněných na Serveru.

III.
Registrace Inzerenta

3.1. Inzeráty jsou na Server oprávněni vkládat pouze registrovaní uživatelé Serveru.
3.2. Inzerent, kterým je fyzická osoba, souhlasí s tím, že veškeré údaje týkající se jeho osoby, které zadá do Serveru, a to zejména e-mailová adresa a telefonní číslo, budou zpracovávány Provozovatelem za účelem kontaktování Inzerenta případným Zájemcem o Inzerát. Inzerent dává tímto Provozovateli výslovný souhlas ke zpracování osobních údajů v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění (dále jen „ZOOU“), pokud takovéto osobní údaje Provozovateli zadá. Souhlas ke zpracování údajů se poskytuje na dobu neurčitou s tím, že svůj souhlas může Inzerent bezplatně kdykoliv u Provozovatele písemnou formou odvolat, a to na adrese sídla Provozovatele. Provozovatel garantuje Inzerentovi i další práva uvedená v ustanovení § 11 a § 21 ZOOU.
3.3. Provozovatel nenese odpovědnost za zneužití uživatelského účtu Inzerenta nebo osobních údajů Inzerenta třetí osobou, pokud Inzerent sdělil svůj uživatelský účet a heslo třetí osobě nebo takové třetí osobě umožnil k těmto údajům přístup. 

IV.
Práva a povinnosti smluvních stran

4.1. Inzerent je povinen vkládat na Server pouze Inzeráty, které jsou v souladu s Pravidly pro inzerci na serveru (dále jen „Pravidla pro inzerci“).
4.2. Provozovatel si vyhrazuje právo Pravidla pro inzerci změnit za podmínek dle článku 7.3. Provozovatel je oprávněn Inzeráty, které nesplňují Pravidla pro Inzerci ze Serveru odstranit, a to i bez předchozí výzvy k nápravě a bez náhrady.
4.3. Za obsah Inzerátu odpovídá Inzerent. Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za obsah Inzerátu. Inzerent je povinen při zadávání Inzerátu dodržovat tyto smluvní podmínky a příslušné právní předpisy.
4.4. Inzerent odpovídá za to, že obsahem Inzerátu a / nebo fotografiemi či jinými soubory připojenými k Inzerátu nebudou dotčena práva třetích osob. Provozovatel za zásahy do práv třetích osob ze strany Inzerenta neodpovídá.
4.5. V případě, že Inzerent připojí k Inzerátu fotografie, jejichž je autorem, uděluje okamžikem vložení Inzerátu na Server Provozovateli bezúplatnou nevýhradní licenci k užití fotografií, a to na dobu zveřejnění Inzerátu na Serveru a ke způsobům užití v souladu s určením Serveru a v souladu s těmito smluvními podmínkami.
4.6. Inzerent nesmí k Inzerátu připojovat fotografie z Inzerátů jiných prodejců originálně pořízených na prodávaném zboží.
4.7. Provozovatel si vyhrazuje právo ze Serveru odstranit fotografie, které nesplňují pravidla stanovená těmito Podmínkami a Pravidly pro inzerci.
4.8. Inzerent je v Inzerátu povinen uvést úplné a pravdivé údaje o nabízeném zboží a / nebo službě, včetně údajů o funkčnosti zboží, případném poškození, opotřebení, vadách
a podmínek prodeje zboží / poskytnutí služby.
4.9. V jednom Inzerátu může být inzerován pouze jeden typ zboží nebo služeb. Inzerent je oprávněn v jednom Inzerátu inzerovat tentýž typ zboží nebo služeb ve více exemplářích.
4.10. Inzerent není oprávněn vkládat na Server duplicitní Inzeráty. Duplicitním Inzerátem se rozumí Inzerát shodný s jiným Inzerátem anebo Inzerát, prostřednictvím kterého je nabízeno shodné zboží/služby za obdobných podmínek.
4.11. Inzerent je v rozhraní při vkládání Inzerátu povinen vyplnit všechny položky označené jako povinné, zejména je povinen uvést pravdivé údaje o své osobě, aktivní e-mailovou adresu a telefonní číslo. Provozovatel si vyhrazuje právo Inzeráty, které neobsahují kontaktní údaje Inzerenta nebo obsahují kontaktní údaje Inzerenta nepravdivé nebo neaktuální, ze Serveru odstranit bez náhrady. Rozsah Inzerátu nesmí překročit limity stanovené Serverem při zadávání Inzerátu.
4.12. Inzeráty na Serveru jsou neplacené.
4.13. Inzerent je oprávněn jím vložený Inzerát ze Serveru kdykoli odstranit.
4.14. Provozovatel zprostředkovává kontakt mezi Inzerentem a Zájemcem. Provozovatel nepřebírá žádné záruky a nenese žádnou odpovědnost za kvalitu či původ nabízeného zboží a / nebo služby, ani za jejich upotřebitelnost k účelu, k nimž jsou určeny. Vztah mezi Inzerentem a Zájemcem se řídí ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Odpovědnost za dodání, převzetí zboží nebo poskytnutí služby a zaplacení zboží a/nebo služby nese plně Inzerent a Zájemce.
4.15. Provozovatel je oprávněn Inzeráty, které dle jeho uvážení nesplňují tyto podmínky, přerušit nebo odstranit, a to i bez předchozí výzvy k nápravě a bez náhrady. Provozovatel je rovněž oprávněn kdykoli Inzerenta vyřadit ze systému a / nebo mu odepřít přístup na Server, a to zejména z důvodu porušení některého z ustanovení těchto podmínek.
4.16. Provozovatel je oprávněn kdykoliv odstranit Inzeráty, vyžadují-li to změny na Serveru
či oprávněné zájmy Provozovatele či ochrana práv třetích osob; k takovémuto odstranění je Provozovatel oprávněn i bez udání důvodu.
4.17. Jednotlivé inzeráty mohou být za účelem zobrazování na Serveru zařazovány do různých skupin nebo kategorií dle určení Provozovatele. V této souvislosti je Provozovatel dále oprávněn upravit zobrazované údaje dle svého uvážení. Provozovatel si vyhrazuje právo určit způsob zobrazování Inzerátů na Serveru, včetně způsobu jejich třídění a tento způsob kdykoli změnit.
4.18. Provozovatel si vyhrazuje právo na přidání loga Serveru do fotografií připojených Inzerentem k Inzerátu a zobrazovaných na Serveru.
4.19. Provozovatel si vyhrazuje právo kontroly obsahu Inzerátu z hlediska pravopisných chyb
a / nebo překlepů v textu. Gramatickou úpravou Inzerátu nepřebírá Provozovatel odpovědnost za pravdivost údajů obsažených v Inzerátu, ani za to, že Inzerent je oprávněn zboží prodat a / nebo službu poskytnout a že Zájemce je oprávněn zboží koupit nebo službu přijmout. Provozovatel je dále oprávněn změnit velikost Inzerentem vložených verzálek.
4.20. Provozovatel si vyhrazuje právo kontrolovat, zda Inzeráty zveřejňované na Serveru nejsou duplicitní. Provozovatel je oprávněn duplicitní Inzeráty ze Serveru odstranit, a to
i bez předchozí výzvy k nápravě a bez náhrady.
4.21. Přestože Provozovatel používá moderní technologie, neposkytuje záruku nepřetržité funkčnosti, bezchybného provozu a zabezpečení systému Serveru. Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za přerušení služeb v důsledku technických problémů, zejména odpovědnost za újmu, která může Inzerentovi nebo Zájemci vzniknout v důsledku úplné nebo částečné nefunkčnosti systému Serveru, případně ztráty dat umístěných v systému Serveru.

V.
Závěrečná ustanovení

5.1. Provozovatel si vyhrazuje právo odepřít Inzerentovi přístup k jeho účtu na Serveru a zároveň vymazat celou historii Inzerátů Inzerentů, kteří se po dobu dvou let na Server nepřihlásili.
5.2. Věci těmito Smluvními podmínkami neupravené se podpůrně řídí příslušnou právní úpravou.
5.3. Provozovatel je oprávněn přiměřeně změnit tyto Smluvní podmínky

Tyto smluvní podmínky nabývají platnosti a účinnosti 1. 10. 2022.

Fotogalerie
Naši partneři
Město Liberec
MaMi Rádlo s.r.o.
Versoft s.r.o.
Liberecký kraj
Liberecká Drbna